میرور لینوکس در ایران - فراسو سامانه پاسارگاد

Index of:

آموزش تنظیم میرور ایران بر روی centos

جهت راه اندازی و استفاده از میرور داخلی ایران بر روی سیستم عامل centos به روش زیر عمل کنید

 #make a backup
 cp -R /etc/yum.repos.d /etc/yum.repos.d.backup
 nano /etc/yum.repos.d/CentosBase.repo
 

با ویرایشگر که این فایل رو باز میکنید فایلی با محتویات مشابه زیر مشاهده میکنید

    # CentOS-Base.repo
    #
    # The mirror system uses the connecting IP address of the client and the
    # update status of each mirror to pick mirrors that are updated to and
    # geographically close to the client. You should use this for CentOS updates
    # unless you are manually picking other mirrors.
    #
    # If the mirrorlist= does not work for you, as a fall back you can try the
    # remarked out #baseurl= line instead.
    #
    #

    [base]
    name=CentOS-$releasever - Base
    mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra
    #baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

    #released updates
    [updates]
    name=CentOS-$releasever - Updates
    mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates&infra=$infra
    #baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

    #additional packages that may be useful
    [extras]
    name=CentOS-$releasever - Extras
    mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras&infra=$infra
    #baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

    #additional packages that extend functionality of existing packages
    [centosplus]
    name=CentOS-$releasever - Plus
    mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus&infra=$infra
    #baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/centosplus/$basearch/
    gpgcheck=1
    enabled=0
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

    #contrib - packages by Centos Users
    [contrib]
    name=CentOS-$releasever - Contrib
    mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=contrib&infra=$infra
    #baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/contrib/$basearch/
    gpgcheck=1
    enabled=0
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
 

حالا فقط کافیه از داخل این فایل هر جا عباری "mirrorlist=" میبینید ابتداش یک علامت # اضافه کنید و بعد هر کجا "#baseurl=" میبینید # رو از ایتداش حذف کنید پس از انجام این مورد باید آدرس مقابل "baseurl=" رو به "https://mirror.faraso.org" تغییر بدید .
برای انجام موارد بالا به شکلی آسنتر میتوانید از کلید های ctrl+r جهت جایگزینی رشته های ذکر شده استفاده کنید زمان جایگزینی از شما تاییدیه میخواد از کلید A اسفاده کنید تا همه رشته ها را به طور کلی تغییر دهد. مثال ctrl+r mirrorlist > #mirrorlist > A

روشی که در بالا توضیح دادیم روش دستی تغییر میرور centos به میرور ایران شرکت فراسو بود روش دوم و آسانتر دانلود فایل آماده از آدرس زیر و جاگزینی آن است برای این منظور به روش زیر عمل کنید

  cd /etc/yum.repos.d/
  yum install zip unzip
  zip CentOSBaserepo.zip CentOS-Base.repo 
  wget https://mirror.faraso.org/setFarasoRep/centos-el6.zip
  unzip centos-el6.zip
 

برای سایر نسخه های centos کافیه زمان دانلود el6 رو به نسخه مورد نظر تغییر بدید مثلا برای centos 7 از آدرس https://mirror.faraso.org/setFarasoRep/centos-el7.zip برای دانلود استفاده کنید و برای سایر نسخه ها هم به همین روش .

آموزش تغییر میرور در centos | آموزش تغییر میرور epel | آموزش تغییر میرور rpmgorge | آموزش تغییر میرور remi | آموزش تغییر میرور آدرس پرل (CPAN)

فراسو سامانه پاسارگاد
www.faraso.org