میرور لینوکس در ایران - فراسو سامانه پاسارگاد

Index of:

آموزش تغییر میرور epel به میرور ایران

جهیت تغییر میرور لیست epel به میرور ایرانی آموزش زیر را دنبال کنید

   cp -R /etc/yum.repos.d/ /etc/yum.repos.d-befepelchange
   nano -w /etc/yum.repos.d/epel.repo
  

با ویرایشگر که این فایل رو باز میکنید فایلی با محتویات مشابه زیر مشاهده میکنید

   [epel]
   name=Extra Packages for Enterprise Linux 6 - $basearch
   #baseurl=https://mirrors.fedoraproject.org/epel/6/$basearch
   mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=$basearch
   failovermethod=priority
   enabled=1
   gpgcheck=1
   gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-6

   [epel-debuginfo]
   name=Extra Packages for Enterprise Linux 6 - $basearch - Debug
   #baseurl=https://mirrors.fedoraproject.org/epel/6/$basearch/debug
   mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-debug-6&arch=$basearch
   failovermethod=priority
   enabled=0
   gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-6
   gpgcheck=1

   [epel-source]
   name=Extra Packages for Enterprise Linux 6 - $basearch - Source
   #baseurl=https://mirrors.fedoraproject.org/epel/6/SRPMS
   mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-source-6&arch=$basearch
   failovermethod=priority
   enabled=0
   gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-6
   gpgcheck=1
  

حالا فقط کافیه از داخل این فایل هر جا عباری "mirrorlist=" میبینید ابتداش یک علامت # اضافه کنید و بعد هر کجا "#baseurl=" میبینید # رو از ایتداش حذف کنید پس از انجام این مورد باید آدرس مقابل "baseurl=" رو به "https://mirror.faraso.org" تغییر بدید . برای انجام موارد بالا به شکلی آسنتر میتوانید از کلید های ctrl+r جهت جایگزینی رشته های ذکر شده استفاده کنید زمان جایگزینی از شما تاییدیه میخواد از کلید A اسفاده کنید تا همه رشته ها را به طور کلی تغییر دهد. مثال ctrl+r mirrorlist > #mirrorlist > A

روشی که در بالا توضیح دادیم روش دستی تغییر میرور epel به میرور ایران شرکت فراسو بود روش دوم و آسانتر دانلود فایل آماده از آدرس زیر و جاگزینی آن است برای این منظور به روش زیر عمل کنید

  cd /etc/yum.repos.d/
  yum install zip unzip
  zip epelrepo.zip epel.repo 
  wget https://mirror.faraso.org/setFarasoRep/epel-el6.zip
  unzip epel-el6.zip
  

برای سایر نسخه های centos کافیه زمان دانلود el6 رو به نسخه مورد نظر تغییر بدید مثلا برای centos 7 از آدرس https://mirror.faraso.org/setFarasoRep/epel-el7.zip برای دانلود استفاده کنید و برای سایر نسخه ها هم به همین روش .

آموزش تغییر میرور در centos | آموزش تغییر میرور epel | آموزش تغییر میرور rpmgorge | آموزش تغییر میرور remi | آموزش تغییر میرور آدرس پرل (CPAN)

فراسو سامانه پاسارگاد
www.faraso.org