میرور لینوکس در ایران - فراسو سامانه پاسارگاد

Index of:

آموزش تغییر میرور remi به میرور ایران

جهیت تغییر میرور لیست remi به میرور ایرانی آموزش زیر را دنبال کنید

   cp -R /etc/yum.repos.d/ /etc/yum.repos.d-befremichange
   nano -w /etc/yum.repos.d/remi.repo
  

با ویرایشگر که این فایل رو باز میکنید فایلی با محتویات مشابه زیر مشاهده میکنید

    # Repository: http://rpms.remirepo.net/
    # Blog:    http://blog.remirepo.net/
    # Forum:   http://forum.remirepo.net/

    [remi]
    name=Remi's RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch
    #baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/remi/$basearch/
    mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/remi/mirror
    enabled=0
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

    [remi-php55]
    name=Remi's PHP 5.5 RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch
    #baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php55/$basearch/
    mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php55/mirror
    # NOTICE: common dependencies are in "remi-safe"
    enabled=0
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

    [remi-php56]
    name=Remi's PHP 5.6 RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch
    #baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/$basearch/
    mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/php56/mirror
    # NOTICE: common dependencies are in "remi-safe"
    enabled=1
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

    [remi-test]
    name=Remi's test RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch
    #baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/test/$basearch/
    mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/test/mirror
    # WARNING: If you enable this repository, you must also enable "remi"
    enabled=0
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

    [remi-debuginfo]
    name=Remi's RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch - debuginfo
    baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/debug-remi/$basearch/
    enabled=0
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

    [remi-php55-debuginfo]
    name=Remi's PHP 5.5 RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch - debuginfo
    baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/debug-php55/$basearch/
    enabled=0
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

    [remi-php56-debuginfo]
    name=Remi's PHP 5.6 RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch - debuginfo
    baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/debug-php56/$basearch/
    enabled=0
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

    [remi-test-debuginfo]
    name=Remi's test RPM repository for Enterprise Linux 6 - $basearch - debuginfo
    baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/6/debug-test/$basearch/
    enabled=0
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi
  

حالا فقط کافیه از داخل این فایل هر جا عباری "mirrorlist=" میبینید ابتداش یک علامت # اضافه کنید و بعد هر کجا "#baseurl=" میبینید # رو از ایتداش حذف کنید پس از انجام این مورد باید آدرس مقابل "baseurl=" رو به "https://mirror.faraso.org/remi/" تغییر بدید . برای انجام موارد بالا به شکلی آسنتر میتوانید از کلید های ctrl+r جهت جایگزینی رشته های ذکر شده استفاده کنید زمان جایگزینی از شما تاییدیه میخواد از کلید A اسفاده کنید تا همه رشته ها را به طور کلی تغییر دهد. مثال ctrl+r mirrorlist > #mirrorlist > A

روشی که در بالا توضیح دادیم روش دستی تغییر میرور remi به میرور ایران شرکت فراسو بود روش دوم و آسانتر دانلود فایل آماده از آدرس زیر و جاگزینی آن است برای این منظور به روش زیر عمل کنید

  cd /etc/yum.repos.d/
  yum install zip unzip
  zip remirepo.zip remi.repo 
  wget https://mirror.faraso.org/setFarasoRep/remi-el6.zip
  unzip remi-el6.zip
  

برای سایر نسخه های centos کافیه زمان دانلود el6 رو به نسخه مورد نظر تغییر بدید مثلا برای centos 7 از آدرس https://mirror.faraso.org/setFarasoRep/remi-el7.zip برای دانلود استفاده کنید و برای سایر نسخه ها هم به همین روش .

آموزش تغییر میرور در centos | آموزش تغییر میرور epel | آموزش تغییر میرور rpmgorge | آموزش تغییر میرور remi | آموزش تغییر میرور آدرس پرل (CPAN)

فراسو سامانه پاسارگاد
www.faraso.org