میرور لینوکس در ایران - فراسو سامانه پاسارگاد

Index of:

آموزش تغییر میرور rpmforge به میرور ایران

جهیت تغییر میرور لیست rpmforge به میرور ایرانی آموزش زیر را دنبال کنید

   cp -R /etc/yum.repos.d/ /etc/yum.repos.d-befforgechange
   nano -w /etc/yum.repos.d/rpmforge.repo
  

با ویرایشگر که این فایل رو باز میکنید فایلی با محتویات مشابه زیر مشاهده میکنید

   ### Name: RPMforge RPM Repository for RHEL 6 - dag
   ### URL: http://rpmforge.net/
   [rpmforge]
   name = RHEL $releasever - RPMforge.net - dag
   #baseurl = http://mirrorlist.repoforge.org/rpmforge/redhat/el6/en/$basearch/rpmforge
   mirrorlist = http://mirrorlist.repoforge.org/el6/mirrors-rpmforge
   #mirrorlist = file:///etc/yum.repos.d/mirrors-rpmforge
   enabled = 1
   protect = 0
   gpgkey = file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmforge-dag
   gpgcheck = 1

   [rpmforge-extras]
   name = RHEL $releasever - RPMforge.net - extras
   #baseurl = http://mirrorlist.repoforge.org/rpmforge/redhat/el6/en/$basearch/extras
   mirrorlist = http://mirrorlist.repoforge.org/el6/mirrors-rpmforge-extras
   #mirrorlist = file:///etc/yum.repos.d/mirrors-rpmforge-extras
   enabled = 0
   protect = 0
   gpgkey = file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmforge-dag
   gpgcheck = 1

   [rpmforge-testing]
   name = RHEL $releasever - RPMforge.net - testing
   #baseurl = http://mirrorlist.repoforge.org/rpmforge/redhat/el6/en/$basearch/testing
   mirrorlist = http://mirrorlist.repoforge.org/el6/mirrors-rpmforge-testing
   #mirrorlist = file:///etc/yum.repos.d/mirrors-rpmforge-testing
   enabled = 0
   protect = 0
   gpgkey = file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmforge-dag
   gpgcheck = 1
  

حالا فقط کافیه از داخل این فایل هر جا عباری "mirrorlist=" میبینید ابتداش یک علامت # اضافه کنید و بعد هر کجا "#baseurl=" میبینید # رو از ایتداش حذف کنید پس از انجام این مورد باید آدرس مقابل "baseurl=" رو به "https://mirror.faraso.org" تغییر بدید . برای انجام موارد بالا به شکلی آسنتر میتوانید از کلید های ctrl+r جهت جایگزینی رشته های ذکر شده استفاده کنید زمان جایگزینی از شما تاییدیه میخواد از کلید A اسفاده کنید تا همه رشته ها را به طور کلی تغییر دهد. مثال ctrl+r mirrorlist > #mirrorlist > A

روشی که در بالا توضیح دادیم روش دستی تغییر میرور rpmforge به میرور ایران شرکت فراسو بود روش دوم و آسانتر دانلود فایل آماده از آدرس زیر و جاگزینی آن است برای این منظور به روش زیر عمل کنید

  cd /etc/yum.repos.d/
  yum install zip unzip
  zip rpmforgerepo.zip rpmforge.repo 
  wget https://mirror.faraso.org/setFarasoRep/rpmforge-el6.zip
  unzip rpmforge-el6.zip
  

برای سایر نسخه های centos کافیه زمان دانلود el6 رو به نسخه مورد نظر تغییر بدید مثلا برای centos 7 از آدرس https://mirror.faraso.org/setFarasoRep/rpmforge-el7.zip برای دانلود استفاده کنید و برای سایر نسخه ها هم به همین روش .

آموزش تغییر میرور در centos | آموزش تغییر میرور epel | آموزش تغییر میرور rpmgorge | آموزش تغییر میرور remi | آموزش تغییر میرور آدرس پرل (CPAN)

فراسو سامانه پاسارگاد
www.faraso.org